آغاز پروژه قیرریزی دره شکاری

by Abdullah Atayi | April 21, 2016 1:01 PM

حاجی عبدالحق یک تن از منتقدین ولسوالی دوشی با ابراز خرسندی از آغاز کار مقدماتی قیرریزی شاهراه دره شکاری، می گوید که این یک پروژه بزرگ ملی در طول تاریخ دوشی می باشد.

حاجی عبدالحق ضمن ابراز رضایت از دولت وحدت ملی و از وزارت فوایدعامه می خواهد تا درقسمت حفظ کیفیت پروژه سعی جدی نموده، تا باشد این پروژه مانند سایر پروژه های سرک سازی از جمله سرک دوشی- سالنگ بی کیفیت تطبیق نگردد.

خیرالدین برفکی یک تن از محاسن سفیدان ولسوالی تاله وبرفک قیرریزی شاهراه دره شکاری را بدیل خوبی برای شاهراه سالنگ دانسته و از آن به حیث عمده ترین نیازمندی های مردم ولسوالی تاله وبرفک یاد کرد.

وی از دولت میخواهد که این پروژه را به شرکت های تخصصی سرک سازی محول و از اشتباهات که سال های قبل در تطبیق برخی دیگری از پروژه های سرک سازی انجام یافته است تکرار نگردد.

انجنیر صبغت الله کاظمی رئیس فواید عامه ولایت بغلان گفت که این پروژه با استندرد های معیاری بلندبین المللی طرح دیزاین گردید که با کیفیت بس عالی درمدت شش سال تطبیق وعملی خواهد شد.

وی افزود که حفظ کیفیت عالی پروژه یکی از اهداف  عمده و اساسی وزارت فواید عامه  میباشد .

قابل تذکر است که سروی این سرک بار نخست در زمان امیرامان الله خان شروع شده که سر انجام کار عملی آن 152 کیلومتر سرک از جانب  زمامداران وحدت ملی آغاز و روی دست گرفته شده است .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%82%db%8c%d8%b1%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/