آغاز پروسه عقد قرار داد توزیع کتب درسی

by Abdullah Atayi | May 9, 2016 10:57 AM

قرارداد ارسال کتب درسی به 24 ولایت کشور از طریق یک رقابت آزاد، شفاف و در روشنایی قانون تدارکات با شرکت های ترانسپورتی خصوصی صورت گیرد.

محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف با آغاز رقابت میان شرکت ها غرض بدست آوردن این قرارداد، از مسوولین شرکت های خصوصی ترانسپورتی تقاضا نمود که در کنار اهداف تجاری از این پروژه، کار رسانیدن کتاب های درسی برای اولاد وطن را به نیت رضای پروردگار انجام دهند.

وی از کمیته مؤظف خواست که قرارداد مذکور را هر چه زودتر به مبنای قانون و اصول نافذه و رضای خداوند متعال تدوین و به منصه اجراء قرار دهند.

در این رقابت حدود یازده شرکت خصوصی ترانسپورتی اشتراک نموده که بعد از ارزیابی اسناد کمپنی های یاد شده که از سوی کمیته مستقل و مسلکی صورت می گیرد، شرکت های برنده شناسایی شده و با آن عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.

قابل ذکر است که مؤسسه انکشافی ایالات متحده امریکاUSAID  این پروژه را تمویل نموده و  به منظور شفافیت بیشتر پروسه مذکور، نماینده مؤسسه اداره انکشافی ایالات متحده امریکا آنرا نظارت خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/