English | دری

Breaking News

آغاز هشت پروژه مقابله با حوادث ناگوار در ولایت بدخشان

آغاز هشت پروژه مقابله با حوادث ناگوار در ولایت بدخشان

هشت پروژه ساختمانی در زمینه مقابله با حوادث ناگوار که شامل ساخت دیوارهای محافظت از سیل، کانال های آبیاری و مقابله با جنگل زدایی می باشد در ولسوالی های دوردست ولایات بدخشان (شهر بزرگ، شوکی، کوفاب و خواهان) آغاز گردیده است، که محفل رسمی آغاز این هشت پروژه، میزبان بیش از 200 نماینده از ریاست ها، مدیریت ها، شوراهای انکشاف ولسوالی ها، رهبران مذهبی و محلی و بزرگان منطقه بود.

این برنامه ها به هزینه مجموعی حدود 16 میلیون افغانی که توسط آلمان و از طریق برنامه “پیشگیری از فجایع طبیعی در بدخشان (BNDP) “تمویل می گردد، از روستانشینان، خانه ها و زمین ها در برابر سیالب ها و دیگر وقایع ناگوار طبیعی محافظت خواهد کرد.

غفران زکی خواهان، یکی از ولسوال ها، گفت: “یکی از چالش های عمده که مناطق ما با آن روبرو می باشد، سیالب است. روستاها، با کمبود جنگل ها و دیوارهای محافظتی مواجه اند و روستانشینان نمی توانند از زمین های شان به گونه مناسب محافظت کنند. همچنین آنها کانال های آبیاری ندارند. هر سال، ساکنان قریه های ما، بخش زیادی از درآمدشان را به خاطر سیل، از دست می دهند. چند قرن پیش، جنگل های سبز، قسمت بزرگی از والیت ما را در بر گرفته بود. اما قطع غیرقانونی درختان و استفاده بی رویه از علفچرها، به تدریج موجب کاهش و از بین رفتن جنگل ها شد.”

معبوداهلل، رییس شورای انکشاف ولسوالی کوفاب گفت: “یکی دیگر از مشکالت مردم این منطقه، این بود که در جریان وقوع سیالب، تمام راه های مواصالتی چند قریه با بازارهای فروش، مراکز صحی و مکتب ها قطع می شد. کودکان نمی توانستند به مکتب های شان بروند.”

به منظور رسیدگی به چالش ها و حوادث طبیعی در بدخشان، مانند سیل، لغزش زمین و زمین لرزه، کشورهای آلمان و افغانستان بر سر راه اندازی برنامه “پیشگیری از فجایع طبیعی در بدخشان”  در چهار ولسوالی آن والیت به توافق رسیدند.

آسیب پذیری ولسوالی های مختلف بدخشان، توسط نقشه ای که جدیدا تهیه شده، سنجش شده است. بر پایه این یافته های تازه، اقدامات پیشگیرانه مناسب بشمول ساخت زیربناهای کوچک و برگزاری دوره های ارتقای ظرفیت، طراحی شده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*