آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی در کابل

by Abdullah Atayi | November 30, 2015 10:01 AM

وزارت زراعت آبیاری و مالداری با تشریک مساعی اداره های مختلف برای آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی، رهنمودهای رژیم غذایی راجع به تغذیه صحی و روش های سالم زندگی را به هدف وقایه افراد در برابر تمام انواع سوء تغذیه به شمول امراض مربوط به رژیم غذایی را فراهم نموده و مردم را برای تغذیه خوب رهنمایی می نماید.

بر اساس سروی و ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی هنوز هم ۳۰ درصد از نفوس کشور از مصونیت غذای کامل برخوردار نیستند و عده کثیری مردم رژیم غذایی را تعقیب می نمایند که منشا آن را غله جات تشکیل می دهد. این ارقام نشان می دهد که باید نخست موجودیت غذا و دسترسی به غذا در سطح ولایات، ولسوالی ها و روستاها تامین گردد.

میر امان الدین حیدری معاون امور زراعتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری گفت: “آنچه برای بخش زراعت، آبیاری و مالداری و سایر بخش های انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مهم است، فاکتور تولید، یعنی موجودیت دسترسی و پایداری غذای کافی و صحی، برای همه افراد کشور، در همه جا و به شکل متداوم می باشد.”

حیدری افزود: وظایف ما در جهت تطبیق این رهنمود کار روی تولیدات غذا ی بیشتر، تغذیه بهتر و پیام رسانی رهنمودهای ملی رژیم غذایی تا دوردست ترین روستاها و مناطق، از طریق کارمندان ترویجی و انکشافی می باشد و از همه اداره ها موسسه های ملی بین المللی و کشورهای کمک کننده صمیمانه آرزومند هستیم تا در این امر انکشافی و انسانی مارا یاری رسانند.

کار تطبیقی این رهنمود طی محفلی در حضور اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، میر امان الدین حیدری معاون امور زراعت و مالداری و تومیو شچیری نماینده سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO) در افغانستان، نماینده های جامعه مدنی و خبرنگاران آغاز شد.

قابل ذکر است که رهنمود ملی رژیم غذایی در پیوند به تغذیه صحی و روش های سالم زندگی، معلومات ارزنده ای را به هدف وقایه افراد در برابر تمام انواع سوء تغذیه به شمول امراض غیر ساری مربوط به رژیم غذای را فراهم نموده و مردم را برای تغذیه خوب راهنمایی می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/