آغاز كار بازسازى سيلو هاى كشور در آينده هاى نزديك

by Muheb Ibrahimkhail | May 8, 2019 8:38 AM

حكومت افغانستان در نظر دارد تا در آينده هاى نزديك كار ساخت و ساز براى دوباره فعال سازى سيلو ها و ايجاد ذخيره گاه هاى استراتيژيك براى مبارزه با رويداد هاى طبيعى را آغاز كند.

اكبر رستمى، سخنگوى وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى ميگويد كه  كار بازسازى سيلو هاى كشور را خودش بدوش گرفته است و كار هاى عملى پروژه بازسازى سيلو ها به زودى آغاز خواهد شد.

درهمين حال شمارى از سرمايه گذاران در كشور علاقمنداند تا براى دورباره فعال سازى سيلو در افغانستان سرمايه گذارى كنند كه با سرمايه گذارى ده ها ميليون دالر در اين بخش براى هزاران تن زمينه كار فراهم خواهد شد.

اما مسؤولان شوراى عالى صنايع و سرمايع گذارى ميگويد كه براى سرمايه گذارى در اين بخش از سوى وزارت زراعت تشويق نشده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%84%d9%88-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87/