آغاز فعالیت رسمی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری

by Abdullah Atayi | August 30, 2016 3:58 AM

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که به منظور مبارزه قاطعانه و منسجم علیه فساد اداری در افغانستان ایجاد شده است، فعالیت اش را رسمآ آغاز نمود.

محمد فرید حمیدی لوی حارنوال کشور گفت که در روند تحقیق کرامت و عزت افراد رعایت میگردد. وی همچنان خاطر نشان کرد که در امر مبارزه با فساد اداری با استقلالیت و بدور از مداخلات سیاسی عمل خواهد کرد.

وی امر مبارزه با فساد اداری را مستلزم همکاری حکومت، مردم، نهاد های مدنی و رسانه ها دانسته و به مردم وعده داد که در مبارزه با فساد اداری شفاف خواهد بود و به شکل منظم اطلاعات را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

در همین حال، محمد الف عرفانی طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رییس عمومی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری انتخاب شده است.

همچنان، عرفانی و همکاران دیگرش بعد از سوگند خدمت گزاری به مردم افغانستان و عده مبارزه قاطع با فساد اداری در سراسر کشور داد.

لازم به ذکر است که فساد اداری یکی از بزرگترین چالش های فراه راه مردم و حکومت افغانستان بوده و انتظار می رود با ایجاد این مرکز، مبارزه با فساد اداری هدفمند شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1/