آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی

by Wadsam | May 3, 2018 9:45 AM

پس از حدود یک سال از صدور فرمان توزیع تذکره الکترونیکی، این روند امروز پنجشنبه توسط رئیس جمهور کشور آغاز شد.

محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور روند توزیع تذکره الکترونیکی را گامی اساسی به سوی نظام‌سازی خوانده و نخستین فردی بود که تذکره الکترونیکی را گرفت.

رئیس جمهور کشور در مراسم توزیع تذکره الکترونیکی گفت: “مهم‌ترین موضوع برای من برای انتخاب امروز، حادثه تروریستی بود…احتمال نهایت زیاد دارد که انتحاری تذکره ساختگی داشت، مهم‌ترین فیصله برای من تأمین امنیت شهروندان است. باید بدانیم که کی افغان است؟…شروع تذکره برقی معنای این نیست که تذکره کاغذی توقف می‌کند. بالعکس، این دو پروسه موازی است”.

وی افزود که توزیع تذکره الکترونیکی و کاغذی را اداره ثبت احوال نفوس افغانستان به صورت شفاف و “امانت‌داری” به پیش خواهد برد.

از سوی دیگر، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی را نامشروع خواند و گفت که در سطح رهبری حکومت، هنوز هم تفاوت دیدگاه وجود نداشته و این روند اختلافات اقوام را در پی خواهد داشت.

رئیس اجرائیه گفت:”وقتی که این پروسه در حالتی صورت می‌گیرد که توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی وجود ندارد، توافق اساس‌اش کدام منشأ ایدئولوژیک ندارد، اساس‌اش یک مسأله بسیار عملی و به‌روز است که کدام مشکل را این حل می‌کند، در حالی که می‌فهمیم یک مشکل را اضافه می‌کند. اول مشروعیت ندارد این تصمیم اصلاً، از اساس، از بنا. هر نام و عنوان را که می‌مانیم بالایش…دوم این دعوت به بحران است”.

وی افزود که توزیع تذکره الکترونیکی، یک ضرورت ملی است؛ اما در شرایط کنونی، رسیدگی به امنیت، فقر و انتخابات اولویت بیشتر دارد.

در اوایل نیز توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمۀ افغان در این تذکره با مشکلات زیادی روبرو بود اما رئیس جمهور غنی در اواخر ماه ثور سال گذشته خورشیدی، فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن کلمه‌های دین، افغانیت و قومیت در تذکره درج می‌گردد.

در مراسم توزیع تذکره الکترونیکی در اداره ثبت احوال نفوس، معاون دوم ریاست جمهوری، لوی سارنوال، باتور دوستم، پسر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، انجنیر محمدخان معاون ریاست اجرائیه، برخی وزیران، شماری از اعضای شورای ملی و رؤسای برخی ادارات حضور داشتند و تذکره گرفتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/