آغاز برنامه کاریابی در ولایات پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ و هرات

by Abdullah Atayi | January 19, 2016 4:34 AM

مسوولین برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیأ و انکشاف دهات می گویند که در آینده نزدیک؛ زمینه کاریابی برای ۳۷۶ روستایی را در ۲۸ ولسوالی ولایات پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ و هرات به هدف تسهیل امور تجاری روستائیان و رشد ظرفیت تشبثات قریوی، فراهم خواهند کرد.

در این برنامه زنان و مردان روستایی در یک پروسه رقابتی آزاد و شفاف استخدام خواهند شد که در مجموع از رقم ۳۷۶ تن روستایی، ۱۸۰ مرد و ۱۹۶ زن برای ۷۴۷ قریه در ولایات یاد شده استخدام می گردند.

قابل ذکر است که اشتغال زایی برای جوانان بیکار در سطح قریه و رشد فعالیت های اقتصادی و تولیدی جامعه روستایی از تاثیرات مثبت این پروژه می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%86/