آغاز برنامه دوم دسترسی زارعین افغان به قرضه زراعتی

by Abdullah Atayi | March 8, 2016 6:02 AM

برنامه دوم افزایش دسترسی به قرضه‌های زراعتی (ACE-II) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)در همکاری با وزارت زارعت، آبیاری و مالداری که در جسجتوی راهکارهای مبتکرانه برای گسترش موجودیت قرضه‌های زراعتی برای زارعین افغان می‌باشد، آغاز شده است.

میر امان الدین حیدری، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، گفته است: “حکومت وحدت ملی به سکتور زراعت به عنوان یکی از اولویت‌های اهداف انکشافی حکومت که یک سیستم زراعتی پایدار را برای زارعین افغان در آینده مهیا خواهد کرد، نگاه می‌کند.”

برنامه افزایش دسترسی به قرضه زراعتی در پی دریافت طرح‌های اولیه از سوی نهادهای مختلف به شمول نهادهای مالی و آموزشی، شرکت‌های تکنالوژی و مشورتی، و سایر موسسات غیر دولتی برای راهکارهای مبتکرانه جهت افزایش دسترسی زارعین افغان به قرضه زراعتی می‌باشد.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق این برنامه، مجاری کارآمد برای توزیع و تجمیع قرضه‌ها، نهادهای مالی جدید با ظرفیت تخنیکی بهتر برای تسهیل ورود به سکتور قرضه زراعتی، برنامه‌های آموزشی درباره  قرضه زراعتی برای نهادهای مالی، و راهکارهای مبتنی بر تکنالوژی برای کاهش هزینه‌های ناشی از قرضه زراعتی  را معرفی خواهد کرد

شرکت فاین فودز (Fine Foods)، یکی از شرکت‌های موفق حمایت شده از سوی صندوق توسعه زراعت، درباره اینکه چگونه دسترسی به قرضه رشد این شرکت را تسهیل نموده است، توضیحات ارائه نمود.

هدف مرحله دوم برنامه سه ساله افزایش دسترسی به قرضه زراعتی، افزایش دسترسی به قرضه در سکتور زراعت افغانستان از طریق تشویق نمودن سایر نهاد‌های مالی به سهم گرفتن در ارائه خدمات مالی زراعتی در افغانستان می‌باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/