آغاز بازسازی و حغل اندازی سرک حضرت سلطان تا مرکز سمنگان

by Kamaluddin Koshan | July 6, 2014 10:51 AM

کار بازسازی و جغل اندازی حدود 39 کیلومتر سرک در ولایت سمنگان آغاز گردید، این سرک که به عرض 7 متر جغل اندازی میشود و جغل فرش آن به انداز 15 سانتی میباشد.khost nsp[1]

هزینه بازسازی این سرک 570000 هزار دالر امریکایی میشود که از سوی کمیته سویدن پرداخته میشود.

ساخته و ساز و جغل اندازی این سرک حدود شش ماه را در بر میگیرد.

انجینیر ضیا همایون ابراهیم خیل، رییس اداره فواید عامه سمنگان به رسانه ها گفت: این سرک از شهر ایبک شروع تا قریه بیک محمد ولسوالی حضرت سلطان در مدت زمان شش ماه بطور اساسی جغل فرش میشود.

به گفته وی این برنامه مطابق درخواست و تقاضا باشنده های محل راه اندازی گردیده است

در این حال سراج الدین فطرت ولسوال حضرت سلطان میگوید، با تکمیل شدن کار این پروژه ده ها هزار تن از باشنده های قریه جات مختلف این مسیر از این مستفید میشود و سهولت ترانسپورتی برای باشند های ولسوالی حضرت سلطان مساعد میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/khost-nsp.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7/