آسیا فوندیشن در سروی بی جاشده ها ، با وزارت امو رمهاجرین و عودت کننده گان همکاری می نماید

by Shahwali Sadiq | May 27, 2015 11:46 AM

در ملاقات که میان سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و رئیس آسیا فوندیشن ، امروز ۱۳۹۴/۳/۶ در مقر این وزارت صورت گرفت ، عالمی بلخی در رابطه به معضل بی جاشده ها صحبت نموده و گفت : میخواهیم این مشکل بطور رشه ئی و دایمی رفع گردد و رئیس جمهور کشور نیز در این مورد ، با وزارت امور مهاجرین توافق دارد .

وی علاوه نمود که میخواهیم غرض تثبیت آمار دقیق بی جاشده ها تکفکیک  بی جاشده های واقعی از غیر واقعی ، آنهای که حاضر به برگشت به محلات اصلی شان هستند و تعدادی که نمی خواهند برگردند سروی دقیق صورت گیرد ، تا در مراحل بعدی تدابیر لازم اتخاذ و خیمه نشینی هموطنان خاتمه یابد .

باالمقابل عبدالله احمدزی رئیس آسیا فوندیشن در مورد صحبت نموده گفت: از آنجائیکه این سروی در ساحه کاری ما قرار دارد ، حاضر به همکاری باوزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان هستیم برای اجرای این سروی تهیه پلان ضرورت است ، تا برای تامین منابع مالی آن با دونر ها صحبت شود .

در پایان قرار شد که کار مشترک جهت تهیه پلان و صحبت با دونر ها صورت گیرد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b2/