English | دری

Tag "نقش زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی"

Back to homepage

متشبث ماه: شمامه ارباب

شمامه ارباب مدیر شرکت تولید مواد غذایی “یورو” در پشاور پاکستان می باشد و در ایجاد اطاق تجارت و صنایع در شهر پشاور نیز نقش عمده را بازی نموده است که اکنون معاون رییس این اطاق می باشد. وی در

ادامه مطلب