English | دری

Tag "شبکۀ ملی فایبر نوری"

Back to homepage

منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۶ قرار داد به شمول  جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر را منظور گردید. قرارداد های منظور شده عبارت اند از: قرارداد اعطای

ادامه مطلب