نصب یک پایه ترانسفارمر در سرپل

by Wadsam | ژوئن 13, 2018 12:50 ب.ظ

مسوولان دبرشنا شرکت می گویند که یک پایه ترانسفارمر در سرپل گردیده است که پنجاه خانواده از نور برق مستفید شده اند.

جلال الدین نوری رییس دبرشنا شرکت سرپل گفت که این ترانسفارمر به ظرفیت شصت وسه کیلووات به هزینه دوملیون افغانی از بودجه انکشافی آن شرکت نصب وبه بهره برداری سپرده شد.

همچنان، وی از ساخت یک تعمیر دوطبقه یی درجوار تعمیرریاست برق آن شهرخبرداد و گفت که این تعمیربه ظرفیت هشت اتاق کاری وسایر ملحقات ضروری به هزینه هشت ملیون افغانی ازبودجه انکشافی آن شرکت دریک سال ساخته می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d9%84/