منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

by Wadsam | مارس 13, 2018 5:44 ق.ظ

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۶ قرار داد به شمول  جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر را منظور گردید.

قرارداد های منظور شده عبارت اند از:

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری، صرف برای ۴ شرکت داوطلب (افغان بیسیم، اتصالات، روشن و(Asia Consultancy Group)   منظور گردید.

کمیسیون تدارکات ملی، تعدیل قراردادهای پرزه‌ جات و تجهیزات مربوط د افغانستان برشنا شرکت، ملحقات بستر قطعات و جزوتام‌های مرکزی اردوى ملی، تدارک اجناس مفروشاتی قول اردوهای مرکزی و ساحوی، پیشنهاد خریداری پرچون مواد اعاشوی فاسد شوندۀ قوماندانی‌های سرحدی که از طریق ترانسپورت زمینی ناممکن می‌باشد، کاهش قیمت قرارداد پروژۀ انتقال گندم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و فسخ قرارداد حبوبات مورد نیاز تاسیسات وزارت صحت عامه را نیز تائید کرد.

همچنان گزارش‌های بررسی پروژۀ شفاخانۀ ۱۰۰ بستر ولایت کاپیسا و بررسی کارکرد شرکت‌های خصوصی داخلی تفتیش، از جانب هیات‌های مؤظف به کمیسیون ارائه و سفارشات مطروحۀ آن ها مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است که در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، ناظرین ملی و بین المللی، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشته اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%b6-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%a3%d9%a9%d9%a0-%d9%85/