منظوری ده قرارداد به ارزش ۶۱۸ ميليون افغانی

by Wadsam | آوریل 16, 2018 10:15 ق.ظ

در جلسه کميسيون تدارکات ملی تحت رياست محمداشرف غنی رئيس‌جمهورکشور، ۱۰ قرارداد به ارزش بيش از ۶۱۸ ميليون افغانی منظور گرديد.

قراردادهای منظورشده قرار ذیل اند:

در اين جلسه، درخواست منظوری اعطای قرارداد انتقالات هوايی پرسونل و جز و تام‌های اردوی ملی افغانستان (چارتر)، در هفت بخش اعاده شد.

همچنان، پروژۀ انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی از سوی اين کميسيون، به شکل نهايی آن منظور گرديد و تاکيد بر تسریع روند انتقال حجاج افغان صورت گرفت.

در این جلسه تاکید شد که با شرکت ‌هوايی‌ آريانا مذاکره صورت گيرد و زمينۀ انتقالات هوايی پرسونل و جز و تام‌های اردوى ملی افغانستان به وجه‌احسن آن انجام‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%db%b6%db%b1%db%b8-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81/