متشبث ماه: شمامه ارباب

by Abdullah Atayi | آوریل 6, 2017 11:04 ق.ظ

شمامه ارباب مدیر شرکت تولید مواد غذایی “یورو” در پشاور پاکستان می باشد و در ایجاد اطاق تجارت و صنایع در شهر پشاور نیز نقش عمده را بازی نموده است که اکنون معاون رییس این اطاق می باشد.

وی در شرایط دشواری که برای زنان در بخش فعالیت های اقتصادی وجود دارد، کار های بزرگی را انجام داده و یکی از زنان قدرتمند آسیایی می باشد.

ارباب در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “به باور من توانمند سازی زنان رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد و موفقیت زنان موفقیت همه می باشد.”

او برای افزایش و رشد نقش زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سراسر پاکستان تلاش دارد و می گوید که زنان از توانای و استعداد های زیادی برخوردار اند که باید مورد استفاه قرار گیرند.

به باور ارباب، وضعیت نا متوازن زنان در پاکستان، عربستان و جهان باهم رابطه دارد و باید زنان در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهم بگیرند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8/