English | دری

Breaking News

لیلام شانزده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام شانزده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ شانزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز چهار شنبه، 2 حوت سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

منظوری دو قرارداد به ارزش ۶۰۰ میلیون افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی دو قرارداد به ارزش ۶۰۰ میلیون افغانی مورد تایید قرار گرفته و چهار قرارداد دیگر

برگزارى دومین نشست میز مدور غرض آمادگی برای ششمین کنفرانس رکا بر محور انرژی و منابع طبیعی

کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ئی برای افغانستان (RECCA VI) در مورد پروژه های انرژی و منابع طبیعی تحت ریاست

راه‌اندازی اولین پایگاه اطلاعاتی از سوی وزارت صحت عامه به کمک

اولین پایگاه اطلاعات صحی کشور از سوی وزارت صحت عامۀ افغانستان با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور ذخیره و

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*