قطع لین برق ۳۹ مشترک مقروض در ولایت تخار

by Wadsam | سپتامبر 13, 2017 6:06 ق.ظ

لین برق ۳۹ مشترک مقروضیکه حدود مبلغ شش میلیون  افغانی از شرکت برشنا  از سال ها بدینسو مقروض بودند و یا هم اشخاصیکه، صرفیه های برق خویش را به وقت معینه آن نپرداخته بودند، توسط تیم عملیاتی و تجارتی تخاربرشنا در حضور داشت رسانه های ملی و محلی ولایت تخار قطع گردید.

مسوولین د افغانستان برشنا شرکت از مشترکین که صرفیه برق خویش را تا اکنون تحویل نکردند تقاضا مینماید تا به زودی پول های صرفیه شان را بپردازند تا از قطع لین برق شان جلوگیری صورت گیرد.

گفتنی است که شرکت برشنا از مشترکین خویش می خواهد که صرفیه برق خود را به وقت معینه آن تحویل نموده  تا برق مطمئن و دوامدار داشته باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%db%b3%db%b9-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1/