تعهد بانك سرمايه گذاری زيربنائی آسیائی به ادامه همكاری با افغانستان

by Wadsam | ژوئن 12, 2018 4:44 ق.ظ

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با جن لیچون رئیس بانك سرمایه گذاری زیربنائى آسیائی در مقر این بانك در بیجنگ ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دوجانب در رابطه حمایت و سرمایه گذاری بانك متذكره در عرصه هاى مختلف در افغانستان بخصوص تولید انرژی آفتابی در پارك صنعتی حصار شاهی ننگرهار و دشت باباى لغمان، احداث سرك حلقوی شهر كابل و پروژه هاى خط آهن بحث هاى همه جانبه نمودند.

وزیر مالیه گفت كه افغانستان به عضویت و رابطه خویش با بانك متذكره ارزش خاصی قایل است، و روى آغاز همكاری و فعالیت هاى عملی بین دولت افغانستان و بانك بخصوص در بخش هاى فوق الذكر تأكید ورزید.

رئیس بانك سرمایه گذاری زیربنائى آسیائی روى علاقه مندی و تعهد بانك در قبال تطبیق پروژه هاى زیربنایی در افغانستان تأكید مجدد نمود.

وی گفت: این بانك آماده است تا با در نظرداشت شرایط و نیازمندی هاى خاص افغانستان، در زمینه فراهم آوری منابع مورد ضرورت با دولت افغانستان و دیگر نهادهاى تمویل كننده بین المللی به شمول صندوق وجهى بین المللی و بانك جهانی، و كشورهاى كننده، همكاری هاى خویشرا سرعت ببخشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%a6/