برگزاری ورکشاپ سه روزه موافقتنامه تسهیلات تجارتی

by Wadsam | می 15, 2018 5:04 ق.ظ

ورکشاپ سه روزه موافقتنامه تسهیلات تجارتی در چهارچوب کمیته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی افتتاح گردید.

این ورکشاپ به هدف تطبیق شاخص های موافقتنامه تسهیلات تجارتی با همکاری مرکز تجارت بین المللی توسط کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت افتتاح گردید.

در ادامه توضیحات مفصل توسط مشاورین مرکز تجارت بین المللی در رابطه به اهمیت تطبیق موافقتنامه (TFA)در تجارت بین المللی و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی کشور ارایه گردید.

قرار است در حضور داشت نمایندگان سکتور خصوصیو اعضای کیمته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی تصامیم لازم در راستای اولویت بندی و تطبیق این شاخص ها در سه روز آینده گرفته شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d9%87/