برگزاری برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان

by Wadsam | می 16, 2018 5:18 ق.ظ

برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان با اشتراک مقام های دولتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی و رسانه ها از کابل و ولایت های پروان، لوگر، کاپیسا و وردک، دیروز در کابل برگزار گردید.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) و وزارت معادن و پطرولیم مشترکاً این دوره آموزشی را که از سوی همکاری افغان – آلمان تمویل می شود، تطبیق نمودند.

عبدالملک عاصم، رییس روابط عمومی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان گفت: “هدف این ابتکار، بهبود شفافیت در بخش معدن از طریق افزایش آگاهی در میان جامعه مدنی و نیز انتشار گزارش های مربوط به این بخش می باشد.”

اشتراک کننده گان در مورد فعالیت ها، برنامه های هفت سال آینده برای بخش معدن افغان و همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری آموختند.

آنان گزارش تدوین شده مفصل سال گذشته ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در مورد عواید جمع آوری شده از ساحات توسط وزارت معادن و پطرولیم را مورد بحث قرار دادند؛ نقطه عطفی در رشد شفافیت.

یکی از اشتراک کننده گان چنین گفت: «بخش معدن برای اقتصاد افغانستان بسیار مهم است. برنامه های آگاهی دهی، به جامعه مدنی کمک می کنند تا در روند ابتکار شفافیت سهم بگیرند و از بخش خصوصی و نهادهای دولتی خواستار معلومات شوند.»

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی EITI یکی از استندرد های قبول شده جهانی برای مدیریت نفت، گاز و منابع طبیعی یک کشور می باشد. دولت ها، شرکت ها و جامعه مدنی تطبیق کننده گان این استندرد استند.

 کشور های عضو و درخواست کننده گان معلومات پرداخت مالیات، جواز، قراردادها، تولیدات و دیگر عناصر کلیدی استخراج را باهم شریک می نمایند. افغانستان در سال 2010 بحیث کشور کاندیدا محسوب گردید.

گفتنی است که بخش پیشرفته معدن و استخراج شفاف منابع طبیعی برای رشد دوامدار اقتصادی افغانستان اهمیت بسزایی داشته و برنامه های بیشتر آگاهی دهی در مورد شفافیت معادن در ماه های آینده تدویر خواهند یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%88/