امضای تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه

by Wadsam | ژوئن 12, 2018 12:30 ب.ظ

تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه، امروز مؤرخ 21 جوزا بین وزارت مالیه و ادارۀ عالی تفتیش به امضاء رسید.

محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه را با مجیب الرحمن شیرزاد، معاون مالی ادارۀ عالی تفتیش به امضاء رسانید.

اهداف آن تطبیق موثر برنامه بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه تحت پروژه (FSP) در اداره عالی تفتیش جهت حفظ استقلالیت، بیطرفی و جلوگیری از تضاد منافع میان این اداره و وزارت مالیه، ترتیب، تدقیق و منظوری پلان ها، ارزیابی متخصصین، تخصیص منابع، ارتباطات کاری ادارۀ تفتیش با وزارت مالیه و بانک جهانی می باشد.

قابل ذکر است که به گفته مسوولان، تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه مدت 5 سال اعتبار دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%85/