English | دری

Breaking News

افتتاح نخستین دستگاه پروژۀ بایو گاز

افتتاح نخستین دستگاه پروژۀ بایو گاز

اولین دستگاه تجربوی پروژۀ تولید بایوگاز به ابتکار بخش انکشاف دهات  برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولایت لغمان توسط محمد آصف ننگ والی آن ولایت افتتاح گردید.

این دستگاه میتواند با استفاده از هر۵۰۰ گرام مواد اضافی آشپزخانه با مخلوط کردن ۱،۵ لیتر آب، حدود ۵۰۰ گرام گاز میتان تولید نماید. درنخست میتوان این دستگاه را با استفاده از مواد فاضلۀ حیوانی فعال نمود که در گرمای بالاتر از ۲۰ درجۀ سانتی گرید کاربرد خوبتر دارد. دستگاه بایوگاز بطور ابتدایی با استفاده از دو ذخیرۀ آب به ظرفیت های ۱۰۰۰ لیتر و ۸۰۰ لیتر تهیه می شود. توقع میرود که بعد از تجربۀ موفقانه، این دستگاه بشکل گسترده در دهات افغانستان تطبیق گردیده تا دسترسی مردم به انرژی گازی افرازیش یابد. ظرفیت تولید بایوگاز با استفاده از مواد فاضلۀ حیوانی و یا مواد اضافی آشپزخانه در مناطق روستایی افغانستان بلند بوده که میتواند به تداوم این نوع پروژه ها کمک نموده و قسمت عمدۀ نیاز انرژی و مواد سوخت در قریه جات کشور را مرفوع سازد.

انجنیر شاه ولی حضوری، مسؤول بخش انجنیری برنامۀ ملی میثاق شهروندی می گوید: «استفادۀ از بایوگاز برای مردم رایگان تمام شده و این دستگها را میتوان با ظرفیت های مختلف تهیه نمود. این دستگاه بیشتر برای روستاهای کشور طرح و دیزاین شده است و با ظرفیت متذکره، مبلغ ۱۷۰۰۰ افغانی صرف برای نصب و مونتاژ هزینه برمیدارد.”

بکارگیری این دستگاه ها از یک طرف از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کند و از سوی دیگر در تقویۀ اقتصاد مردم قریه ها تأثیرات محسوسی وارد خواهد کرد. خطرات این دستگاه نیز به مراتب کمتر از گاز طبیعی) LPG( میباشد ،زیرا فشار آن  کمتر و قابلیت حریق خودی آن به مراتب پایین تر است .

محمد آصف ننگ والی لغمان در رابطه با اهمیت و مؤثریت دستگاه تولید گاز گفت:

« این ابتکار برنامۀ ملی میثاق شهروندی درواقع یک کار بزرگ و تقابل تقدیر است، زیرا از  یکسو برای روستاییان کشور اقتصادی تمام میشود و ازجانبی هم در موارد مختلف از انرژی حاصلۀ آن میتوان کارگرفت.»

گفتنی است که یکی از اهداف برنامۀ ملی میثاق شهروندی ارایۀ خدمات حداقل معیاری به شهروندان کشور وکاهش فقر می باشد که این هدف در عرصه های آب آشامیدنی ،معارف، صحت، دسترسی به سرک های ابتدایی، سربندها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، فراهم آوری برق )انرژی قابل تجدید( وغیره خدمات حداقل معیاری به تحقق خواهد رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

مقالات مرتبط

نوصدوچهل ودو فامیل از پانزده پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت زابل مستفید گریدند

به هزینه نومیلیون و چهار صدوبیست هزار افغانی پانزدهپروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً درولسوالی ترنک و

پروسه استخدام40 تن از فارغین طبقه اناث از پوهنځی اقتصاد ازپوهنتون های خصوصی و دولتی در وزارت مالیه

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور ابتکار مدبرانه را روی دست گرفته و غرض تقویه رول هرچه بیشتر فارغین طبقه اناث

کار ساخت لیلیه پوهنتون بلخ با گنجایش 400 محصل آغاز شد

وزارت تحصیلات عالی افغانستان و همکاری افغان – آلمان رسما کار ساخت یک تعمیر جدید برای لیلیه پوهنتون بلخ رابه

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*