از سوی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت

by Wadsam | سپتامبر 11, 2017 11:42 ق.ظ

ادویه فروشان حیوانی ناحیه های اول و دوم شهر کابل از سوی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت مورد تفتیش قرار گرفتند.

در جریان این تفتیش به تعداد 50 فلم ادویه جات تقلبی، تاریخ گذشته و غیر قانونی از شرکت های توریدی و ادویه فروشی های حیوانی جمع آوری گردید.

قابل ذکر است که تیم مفتشین ریاست صحت حیوانی وزارت زراعت بصورت دوامدار ادویه فروشی هارا بررسی می کنند و در صورت خلاف ورزی با ایشان برخورد قانونی و جدی می نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/